Book en 1:1 samtale
  

Kagemanifest

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af kage
 
I medfør af § 5, stk. 1 i lov nr. 8 af 5. juni 1849 om fremme af velbehag blandt kollegaer hos Onmondo A/S,
fastsættes:
 

Formål


§ 1. Bekendtgørelsens formål er at fremme velbehag gennem kagekonsumption blandt ansatte hos Onmondo A/S.
 

Anvendelsesområde

 
§ 2. Bekendtgørelsen gælder for samtlige medarbejdere og ledere hos Onmondo A/S.
Stk. 2. Det er ikke muligt, heller ikke efter ansøgning fra den enkelte medarbejder eller leder, at opnå undtagelse fra
bestemmelser i denne bekendtgørelse.
 
§ 3. Ved kage forstås i denne bekendtgørelse indeholdende to eller flere af de herefter oplistede ingredienser,”Mel;
hvidt sukker; flydende sukker; smør; chokolade; chokoladenøddesmør; fløde (mejeriprodukter) ; æg.
Stk. 2. Det er ikke afgørende om der er tale om hjemmebagt eller købe kage.
Stk. 3. Ved allergi over for ”gluten tilberedt som fødevare” eller lignende, kan der opnås dispensation fra stk. 1.
Stk. 4. Dispensation i medfør af stk. 3, skal på forlangende dokumenteres med lægeerklæring.
Stk. 5. Vurdering af lignende jf. stk. 3 vurderes af afdelingens til enhver tid ansatte kagefuldmægtige.
 

Kageuddelingsudløsende begivenheder

 
§ 4. Personer, der jf. bekendtgørelsens § 2 er omfattet af nærværende bekendtgørelse skal i følgende situationer
medbringe kage til uddeling i afdelingen:
5) Ved fødselsdag.
6) Ved bestået eksamen af en hvilken som helst art.
7) Ved erhvervelse af ny bolig.
8) Ved erhvervelse af”biler; motorcykler; knallerter (køretøjer); både; cykler, herunder elektriske kørestole, som er
konstrueret til en hastighed af højst 15 km i timen ”.
9) Ved graviditet hos personen selv eller dennes samlever, ægtefælle eller efter omstændighederne flygtige
bekendtskab eller
10) Ved fødsel.
11) Ved modtagelse af adoptionsbarn.
12) Ved dom i faderskabssager.
13) Ved udnævnelse af en hvilken som helst slags, herunder ved ændring af titel
14) Ved opnåelse af accept af anmodning om partners hånd i ægteskab.
15) Ved indgåelse af ægteskab eller registreret partnerskab.
16) Ved anmodet opsigelse.
Stk. 2. Opremsningen i § 4, stk. 1 er ikke udtømmende og afdelingens til enhver tid ansatte kagefuldmægtige kan
løbende tilføje kageuddelings udløsende begivenheder.
Stk. 3. Der kan til enhver tid uddeles kage uden at en kage udløsende begivenhed har fundet sted.
Særlig begivenheder
 
§ 5. Mindst 2 gange pr. kalenderår afholdes der kagemarathon.
Stk. 2. Ved kagemarathon forstås indtagelse af minimum 3 forskellige kager i løbet af en arbejdsdag.
Stk. 3. Det er ikke afgørende om kagemarathon afholdes som en vedvarende begivenhed, eller om der iværksættes
pauser mellem kagebespisningerne. 
Stk. 3. Særlige begivenheder jf. denne bestemmelse er ikke begrænset til kagemarathon.
Stk.4. De til enhver siddende kagefuldmægtige bestemmer, hvornår der afholdes kagemarathon.

 

Offentliggørelse af uddeling og selve uddelingen af kage

 
§ 6. Offentliggørelse af en forestående kageuddeling sker pr. e-mail til alle medarbejdere og ledere i virksomheden.
Adviseringen af kageuddeling skal ske tidsnok til at hovedparten af virksomhedens ansatte og ledere har mulighed for at
deltage i indtagelsen af kage.
Stk. 2. Offentliggørelse af en forestående kagemarathon, skal ske minimum en uge før begivenheden indtræder, således
at medarbejdere og ledere har mulighed for at dyrke motion for derigennem at forbrænde kalorier og være fuldt klar til
kagemarathon.
 
§ 7. Uddelingen af kage vil som altovervejende hovedregel ske ved servering i fællesregi, enten ved fællesborde eller
på andre hos virksomheden indrettede mødesteder.
 

Dispensation

 
§ 8. Kager påkrævet efter opremsningen i § 4, stk. 1 skal som altovervejende hovedregel gives særskilt for hver
enkelt begivenhed. Såfremt flere af begivenhederne finder sted på samme dag eller i samme uge, vil der være mulighed
for kumulation, således, at der alene skal uddeles kage til afdelingen én gang.
Stk. 2. Afgørelsen af, om der foreligger en situation, hvor der kan være tale om kumulation efter § 8, stk. 1 foretages
af de til enhver tid ansatte kagefuldmægtige hos Onmondo A/S. Det er ikke muligt at indbringe en sådan afgørelse for
højere instanser eller domstolene.
 

Sanktioner

 
§ 9. Ved manglende uddeling af kage efter nærværende bekendtgørelse vil der efter længere venten, dvs. mere end
en uge, blive pålagt den pligtige person at medbringe kage to eller flere gange.
Stk. 2. Kageuddeling efter § 8, stk. 1 skal ske med mellem 2 og 14 dages mellemrum.

 

Administrative bestemmelser

 
§ 10. Afgørelser efter bekendtgørelsens §§ 1-9 påhviler til den enhver tid kagefuldmægtige hos Onmondo A/S. 
Stk. 2. De kagefuldmægtige kan bemyndige andre medarbejdere til at udøve de beføjelser, der i denne
bekendtgørelse er tillagt den kagefuldmægtige.
 

Ikrafttræden

 
§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 01-02-2016 og har tilbagevirkende kraft, således af den omfatter
alle begivenheder fra og med 27-01-2016. 
 
Kagemyndigheden, den 27-01-2016
Ærede kagefuldmægtige Rasmus Hoff Müller
Kontakt Onmondo

Vil du også vækste?

Sæt dig og din virksomhed i fokus - tag plads i Den Grønne Sofa og lad os gennemgå din forretning.
Få en uforpligtende snak om blandt andet Onmondo Vækstplan og #sofastrategien.

Ønsker du kontakt fra os?

Besked:
*
Navn:
*
Email:
*
Telefon:
*

Kontakt

Onmondo A/S
Strandlodsvej 6, Opgang B, 3.tv
DK-2300 København S
 
CVR: 32 77 56 91
 

Ydelser

Genveje

     

Links

Onmondo A/S | Strandlodsvej 6, Opgang B, 3.tv | 2300 2300 København S | Tlf.: 70 22 52 12